English Swedish

 
Gruppens arbete under perioden 2009-2010 hade följande syfte och mål:
 • Det ska vara möjligt att läsa minst en civilingenjörsinriktning eller ett MSc-program inom ett forskningsämne inom samtliga sex temaområden vid minst en av de fyra högskolorna. 
 • MSc-program och forskarutbildningar ges i tillräcklig omfattning för att uppfylla de nationella behoven och de ska vara internationellt konkurrenskraftiga. 
 • Respektive temagrupp och grundutbildningsgruppen ska även verka för att det tas fram relevant och heltäckande undervisningsmaterial av god kvalitet som tillhandahålls samtliga lärosäten som ingår i samarbetet. 
 • Företag, myndigheter och forskningsfinansiärer inom samhällsbyggnadssektorn förutsätts bidra till en nationell dialog om utveckling och profilering genom att utveckla former för ordnat samarbete med Sveriges Bygguniversitet. 
 • Berörda högskoleledningar föreslås göra det till rutin att rådfråga Sveriges Bygguniversitet inför alla större ändringar i organisation och medelstilldelning som gäller den egna högskolans forskning eller utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn.
Detta arbete ledde fram till en rapport: Rapport från Grundutbildningsgruppen »
Arbetet pekade på följande frågor som viktiga: 
 • Framtiden för utbildningarna (Akademi | Näringslivets roll | Genomförande av utbildningar | Attrahera fler studenter)
 • Fortbildning - möjlighet för näringsliv och akademi
 • Ackreditering 
 • Informationsöverföring
 • Samverkan inom temagrupperna (Samutnyttjande av resurser inom ett tema | Utveckling av pedagogik och kvalitet)
 • Faktorer som försvårar samordning (Olika randvillkor vid olika lärosäten | Krav på ekonomi och effektivitet | Förändring mot projektorienterad utbildning | Samordning kräver stora resurser | Studieadministrativa rutiner som försvårar samverkan)
  
Beskrivning av olika studievägar inom ingenjörsutbildningarna. Olika högskolor har valt att
prioritera olika vägar men huvudspåren är högskoleingenjör och civilingenjör.
  
Medlemmar i gruppen
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Rickard Bellander

Rickard Bellander

Studierektor
Kungliga tekniska högskolan
08-790 64 87
Skicka e-post »
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH