English Swedish


     

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsverksamheter på Chalmers, KTH, LTU och LTH som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande. Efter en uppstartsfas etablerades Sveriges Bygguniversitet 2011 som en permanent organisation med stöd från de fyra högskoleledningarna. 
Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Samarbete ger bättre förutsättningar för större gemensamma ansökningar på både internationell och nationell nivå. En viktig del av arbetet är extern och mer strategiskt inriktad: Sveriges Bygguniversitet skall vara en tydlig avsändare i forsknings- och utbildningsfrågor genom ett samordnat uppträdande mot fackdepartement, forskningsstiftelser, forskningsråd, myndigheter med flera. Avsikten är att verka för en utveckling av samarbete med arkitektursidans organisationer, andra högskolor med byggrelaterad verksamhet, institut och andra parter.
Organisation
Sveriges bygguniversitet är organiserat i sju temagrupper: sex disciplinorienterade och en grundutbildningsgrupp. Vid behov skapas mer temporära arbetsgrupper, exempelvis för aktiviteter som griper över flera temagrupper.
  

  
Styrelsen består av en representant för varje högskola. En koordinator ansvarar för koordinering av den löpande verksamheten inom Sveriges Bygguniversitet. Koordinatorn och temagruppsledarna adjungeras till styrelsen. 
En extern rådgivningsgrupp utgör ett stöd för det strategiska arbetet och är en kanal för kontinuerlig dialog och samråd mellan Sveriges Bygguniversitet och forskningsfinansiärer, näringsliv, myndigheter och andra intressenter inom samhällsbyggnadssektorn. Den externa rådgivningsgruppen kommer att tillsättas snarast.
Sedan maj 2011 ligger Sveriges Bygguniversitet som ett projekt under IMIT, Institute for Management of Organisation and Technology (www.imit.se), ett forskningsinstitut som drivs av en stiftelse med Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och IFL som huvudmän. Framtida organisationsform är under utredning.
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH