English Swedish

 
Temaområdet Byggnadens tekniska funktion täcker fem vetenskapliga områden:
  • Akustik 
  • Brandteknik 
  • Byggnadsmaterial 
  • Byggnadsfysik/Byggteknik 
  • Installationsteknik 
Dessutom tillämpas området:
  • Miljöpsykologi 
Temaområdets främsta engagemang gäller husbyggnad och teknisk förvaltning. Forskningen berör huvudsakligen energi, fuktsäkerhet, innemiljö, miljökonsekvenser och säkerhet.
I samband med dagens allt större fokus på energi- och resurseffektivitet i bebyggelsen och på ett hållbart byggande kommer kompetensen för att bedöma den tekniska funktionen för byggnader och konstruktioner som tillverkas på nya sätt att vara avgörande för ett gott utfall. Detsamma gäller för byggnader som renoveras. Energieffektivitet, inneklimat, beständighet och säkerhet måste vara tillfredsställande för att förändringarna ska gå åt rätt håll. Kravställning, design, dimensionering och riskbedömning av byggnadens tekniska funktion kommer i framtiden att vara av största betydelse.
Området är strategiskt mycket viktigt för att uppnå hållbarhet i den byggda miljön och insatserna inom detta område bör intensifieras. Därför är de fem vetenskapliga områdena inom byggnadens tekniska funktion centrala i civilingenjörsutbildningarna, och bör finnas väl representerade på samtliga högskolor även i framtiden.
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.


Petter Wallentén

Universitetslektor
Lunds tekniska högskola 
046-222 73 81
Skicka e-post »
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH