English Swedish

 
Temaområdet är inriktat mot process- och organisationsfrågor och skiljer sig därmed från de övriga temaområdena som bygger vidare på natur- och teknikvetenskapliga forskningstraditioner. 
Temaområdet Byggprocess och förvaltning omfattar frågor om processutveckling, management, ekonomi och juridik som aktualiseras av projektering, byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar. Internationellt sett är vi för närvarande starka inom forskning som rör kvantitativ ekonomisk analys tillämpad på fastigheter och infrastruktur (KTH), beställarefunktion, upphandling och byggprocesser (Chalmers, LTH och LTU), informationsstrukturer i byggprocessen (LTH, KTH, Chalmers, LTU), lärande i byggsektorns företag och projekt (LTH, Chalmers, LTU) samt planprocess (KTH). Forskargrupperna inom detta temaområde intresserar sig i flera fall även för problem och utmaningar inom andra industrier och verksamheter än samhällsbyggnad.
Samverkande avdelningar
De forskargrupper som aktivt samarbetar inom temagruppen är:
Verksamheten inom olika områden
Temagruppen har inledningsvis valt att samla sina idéer som ett samverkansprojekt under huvudrubriken Processintegration. De olika forskargrupperna har sina specialområden, men man kan identifiera gemensamma utgångspunkter. Läs mer »
 

  
 
En antologi
Temagruppen har utgett en antologi med individuella kapitel under den samlade titeln Hur står det egentligen till med byggsektorn? Syftet med antologiarbetet är att ge den akademiska världens bild av den svenska bygg- och fastighetssektorn, inte genom statistik och hårddata utan genom mer personliga bedömningar av "läget" från en rad ledande forskare vid de fyra högskolor som är dominerande inom byggforskningen. Ladda ner som PDF »
Vår fortsatta verksamhet
Gruppen har identifierat ett antal viktiga utmaningar för forskning och högre utbildning inom sitt område. Det finns grundläggande frågor om hållbarhet i alla tre dimensioner: ekonomiska, ekologiska och sociala, som påverkar alla tekniska relaterade kunskapsområden. Effektivt energiutnyttjande och minimering av klimatförändringar framstår som centrala mål. Läs mer »
Vår vision
Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet med effektivare energianvändning, mindre klimatpåverkan och med minskande globala orättvisor i utnyttjandet av de begränsade naturresurser som finns. För att nå denna vision fordras forskning om hur byggprocess och förvaltning organiseras och effektiviseras. Läs mer »
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Marcus Sandberg

Viktoria Sundquist

Universitetslektor
Chalmers tekniska högskola
031-772 34 82
Skicka e-post »
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH