English Swedish

 
Forskning och utbildning inom Tema Geoteknologi sker på alla SBUs medlemsuniversitet och omfattar forskningsämnena berganläggningsteknik, geoteknik, geoteknologi, teknisk geologi och tillämpad geologi (se nedan, Samverkande avdelningar). Tema geoteknologi har enats kring en gemensam vision som baseras på att universiteten är nyckeln till framtiden och som säger att tema Geoteknologi ska tydliggöra den fundamentala samhällsnyttan av detta kunskapsområde (se nedan, Vår vision). En av våra viktigaste uppgifter är att ansvara för kompetensförsörjningen av högre utbildade ingenjörer och experter inom ämnesområdet (se nedan, Utbildningssamverkan). Kopplingen mellan den forskning som universiteten bedriver och utbildningsansvaret är tydlig och viktig. 
Svensk geoteknologisk forskning har stor samhällsrelevans och syftar till att förse samhället med kunskap och kompetens inom en rad viktiga områden såsom: (1) Dammar, (2) Vägar och järnvägar; (3) Energianläggningar; (4) Konstruktioner för grundläggning; (5) Undermarksanläggningar; (6) Hamnar och marina konstruktioner; (7) Byggmaterialförsörjning; (8) Grundvattenförsörjning; (9) Föroreningsspridning i mark; och (10) Marksanering, se några exempel på olika geokonstruktioner i Figur 1.
    
Figur 1 – Exempel på geokonstruktioner: väg- & tunnel, vattenkraftsdamm, vägslänt och
bergrum för lagring.
 
Tema Geoteknologi innehåller till sin natur ett tvärvetenskapligt angreppssätt och inrymmer flera grundläggande vetenskaper (t.ex. geologi, hydraulik, mekanik, fysik, kemi, matematik, matematisk statistik, samhällsvetenskap). Det innebär att området även innehåller flera deldiscipliner som var och en för sig utgör viktiga forskningsinriktningar. Vi ser ett ökande behov av specialister och mer forskning inom temaområdet geoteknologi på grund av pensionärsavgångar, klimatförändringar, förtätning av städer, ökat undermarksbyggande, buller och vibrationsfria miljöer, åldrande infrastruktur, och inte minst ökade krav på skydd av grundvatten och säker deponi av miljöfarligt avfall och nybyggnationer på gamla deponier och förorenad mark (se nedan Forskningssamverkan).
Samverkande avdelningar
Vår vision
Utbildningssamverkan
Geoteknikdatabas. En ny databas med rikligt illustrerat undervisningsmaterial inom området geoteknik med grundläggning skapas, utvecklas och implementeras inom ramen för Bygguniversitetet. Prof. Em. Göran Sällfors, Chalmers, har lett arbetet och sammanställt en rapport.
Aktuella doktorandkurser
Genomförda doktorandkurser
Doktorand- och forskningsmöte Geoteknologi och vägbyggnad i Abisko 4-6 mars 2015
Program | Mötesrapport | Utvärdering
Doktorand- och forskningsmöte Geoteknologi och vägbyggnad på Hönö 17-19 augusti 2016
Program | Mötesrapport | Utvärdering
Forskningssamverkan
Största samverkan inom tema Geoteknologi pågår i TRUST-projektet (TRansparent Underground STructure) som finansieras av Formas och branschen.
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.


Gerhard Barmen

Universitetslektor
Lunds tekniska högskola
046-222 96 57
Skicka e-post »
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH