English Swedish

 
Idag står vi inför större utmaningar än vad vi någonsin gjort tidigare vad gällande vattenkvalité, vattensystem och miljö. Trycket på våra naturresurser är enormt och samtidigt fortsätter utvecklingen i en snabb hastighet och i en riktning som inte alltid är uthållig. Framtidens samhälle står inför många utmaningar varav några är kopplade till följande punkter; 
 • Vatten och dess effekt på hälsa 
 • Ekologisk status 
 • Förebyggande åtgärder för att hantera effekter av klimatförändringen på teknisk infrastruktur
 • Uthålliga resurser inklusive ekosystemtjänster och ekologiska fotavtryck
Vatten och Miljö
Urbana vatten, avfallssystem och teknik, innefattar områden som hydrologi, hydrodynamik, geohydrologi, miljöteknik och avfallshantering. 
Vision
Visionen för tema Vatten och Miljö är att tillsammans medverka till en uthållig användning av vatten i urbana områden och byggd infrastruktur samt att verka för motståndskraft och återhämtningsförmåga av de ekosystem som stödjer våra vattensystem. De tekniska systemen och den integrerade infrastrukturen skall vara klimatanpassade så att extrema händelser inte leder till allvarliga konsekvenser eller ger långvariga störningar.
Organisation
För att skapa en långsiktig utveckling av strategier, samt möjlighet till samordning har ett antal områden utarbetats inom vilka samverkan och synergieffekter anses viktiga: 
 • Temaledare: Berit Balfors, KTH 
 • Forskarutbildning: Magnus Larson, LTH
 • Grundutbildning: Ann-Catrine Norrström, KTH
 • Laborationslokaler och utrustning
 • Omvärldskontakter: Greg Morrisson, Chalmers
Strategiska fokusområden 
Fyra strategiska fokusområden där samarbete inom forskning, forskarutbildning, och grundutbildning anses kunna leda till innovativa idéer och fina samverkansmöjligheter;
 1. Stadens vatten och avfall i ett avrinningsområdesperspektiv
 2. Teknik för hantering av förorenade material
 3. Teknik och processer för vattenrening
 4. Byggande i kustnära och vattendragsnära områden
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.


Magnus Larson

Professor
Lunds tekniska högskola 
046-222 87 29
Skicka e-post »
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH